Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ

Ulusal Hakemli

 1. Yıldırım, S., Göktaş, Y., Temur, N., & Kocaman, A. (2004). İyi bir öğrenme yönetim sistemi (ÖYS) için kriter önerisi [A checklist for a good learning management system (LMS)]. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 455-462. <http://www.tebd.gazi.edu.tr/arsiv/2004_cilt2/sayi_4/455-462.pdf>
 2. Göktaş, Y., & Kalkan, B. (2008). Eğitim dünyasının bilgesi Latif Mutlu ile eğitim üzerine ufuk turu. Liberal Düsünce Dergisi, 13(49), 67-85.
 3. Goktas, Y. (2008). Yükseköğretimin sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerileri 1: Öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi [The problems of higher education and possible solutions for them I: Student selection and placement system]. Liberal Düsünce Dergisi, 13(51-52), 141-156.
 4. Sadi, S.,Şekerci, A. R., Kurban, B., Topu, F. B., Demirel, T., Tosun, C., Demirci, T., & Göktaş, Y. (2008). Öğretmen eğitiminde teknolojinin etkin kullanımı: Öğretim elemanları ve öğretmen adaylarının görüşleri [Effective technology use in teacher education: The views of faculty members and preservice teachers]. Gazi Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Dergisi, 1(3), 43-49 <http://88.255.39.71/ojs/index.php/BTD/article/viewFile/28/26>
 5. Göktaş, Y., Yıldırım, S., & Yıldırım, Z. (2009). Teacher educators’ ICT competencies, usage, and perceptions. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 109-125 <http://www.gefad.gazi.edu.tr/index.php?yil=2009&sayi=1&khan=42526&menuID=22&lang=2
 6. Göktaş, Y., Temur, N.,Kocaman, A., & Çağıltay, K. (2009). Öğretim teknolojilerinin Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki tarihsel gelişimi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(24),81-92 <http://www.esef.gazi.edu.tr/html/yayinlar/24_pdf/24_7.pdf>
 7. Özdemir, D., & Goktas, Y. (2012). Meslek yüksekokullarında insan kaynaklarının mesleki eğitim yoluyla geliştirilmesi öğretim programının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi: Erzincan Üniversitesi örneği. Journal of Higher Education and Science,2(2), 126-131. http://higheredu-sci.org/pdf/pdf_HIG_1569.pdf
 8. Küçük, S., Aydemir, M., & Göktaş, Y. (2012). Hareket temelli işlemler teknolojisinin eğitime muhtemel katkıları [Possible contributions of gesture based computing technology to education]. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 146-152. http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/17a.kucuk.pdf
 9. Topu, F. B. & Göktaş, Y. (2012). Öğretimsel videoların temel bilgisayar derslerinde kullanımına yönelik öğretmen adaylarının görüşleri [Teachers’ views on the use of instructional videos in basic computer courses]. NWSA-Education Science, 7(2). http://www.newwsa.com/download/gecici_makale_dosyalari/NWSA-5919-2689-10.pdf
 10. Topu, F. B., Baydaş, Ö., Turan, Z., & Göktaş, Y. (2013). Öğretim teknolojisi araştırmalarında geçerlik ve güvenirlik önlemleri [Common reliability and validity strategies in instructional technology research]. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(1), 110-126. http://bote.cukurova.edu.tr/efdergi/index.php/efdergi/article/view/V42N1S10/V42_N1_010
 11. Baydaş, Ö., Göktaş, Y., & Tatar, E. (2013). Farklı bakış açılarıyla matematik öğretiminde GeoGebra kullanımı [The use of Geogebra with different perspectives in mathematics eaching]. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42(2), 36-50. http://bote.cukurova.edu.tr/efdergi/index.php/efdergi/article/view/v41i2m4/pdf
 12. Çoban, M. & Göktaş, Y. (2013). Üç boyutlu sanal dünyalarda öğretim materyalleri geliştiren tasarımcıların karşılaştıkları sorunlar [Faced problems of designers who developed instructional materials in 3D virtual worlds]. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 275-287.  <http://www.mersin.edu.tr/edergi/?journal=efd&page=article&op=view&path%5B%5D=403>
 13. Üstün, A. G., Şılbır, L., Kurşun, E., & Göktaş, Y.  (2013). Etkileşimli tahtaların ders içeriğinin sunumu sırasındaki kullanılabilirliği [Interactive boards usability during the presentation of course content]. The Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 1(3), 42-53. http://www.jitte.org/ojs/index.php/jitte/article/view/22
 14. Göksu, İ., Özcan, K. V., Çakır, R., & Göktaş, Y. (2014). Türkiye’de öğretim tasarımı modelleriyle ilgili yapılmış çalışmalar [Studies related to instructional design models in Turkey]. İlköğretim Online Dergisi, 13 (2), 694-709. http://ilkogretim-online.org.tr/vol13say2/v13s2m25.pdf
 15. Yeşildağ-Hasançebi, F., Göktaş, Y., & Günel, M. (2014). Eğitim araştırmalarında modsal betimlemelerin kullanımı [The application of modal representation in educational research]. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3 (2). http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/14.yesildag-hasancebi.pdf
 16. Taşlıbeyaz, E., Karaman, S., Göktaş, Y. (2014). Öğretmenlerin uzaktan hizmet içi eğitim deneyimlerinin incelenmesi[Examining the experiences of teachers received in service training through distance education]. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 139-160. http://egitim.ege.edu.tr/efdergi/issues/2014-15-1/2014-15-1-7.pdf
 17. Topçu, H., Küçük, S. ve Göktaş, Y. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının ilköğretim matematik öğretiminde eğitsel bilgisayar oyunlarının kullanımına yönelik görüşleri [Views of elementary school pre-service teachers about the use of educational mathematics games in mathematics teaching]. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 5(2), 119-136. http://www.dergipark.ulakbim.gov.tr/turkbilmat/article/view/1037000065
 18. Yılmaz, R., Karaman, A., Karakuş, T. & Göktaş, Y. (2014). İlköğretim öğrencilerinin 3B sanal öğrenme ortamlarına yönelik tutumları: Second life örneği [Elementary students’ attitudes towards 3D virtual learning environments: Case of second life]. Ege Eğitim Dergisi, 15(2), 538-555. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/egeefd/article/view/5000084311/0
 19. Bilen, Ö., Demir, F., Karaman, S., & Göktaş, Y. (2014). Uzaktan Eğitim Liselere mi İniyor? [Is Distance Education Becoming Widespread In High Schools?]. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 167-183.
 20. Günay, F., Baydaş, Ö., Karakuş, T. & Göktaş, Y. (2014). İlköğretim öğrencilerinin 3B sanal ortamda kış sporlarını öğrenmeye yönelik algıları [Perceptions of Elementary Students Towards Learning Wintersports in 3D Virtual Worlds]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 664-675. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuefd/article/view/5000105546/5000098768
 21. Turan, Z., Reisoğlu, İ., Özçelik, E., & Goktas Y. (2015). Öğretmenlerin çevrimiçi bilgi arama stratejileri [The examination of teacher’s online information searching strategies in terms of different variables]. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1),1-16. http://79.123.169.199/ojs/index.php/Kefdergi/issue/view/17/showToc
 22. Pekşen, M., Karakuş, T., Göktaş, Y. (2015). İnsan performans teknolojisi uygulamalarındaki teknolojik müdahaleler [Technological Interventions in Human Performance Technology Applications]. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), 1-12. http://sbd.dergi.anadolu.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/122-published.pdf
 23. Topuz,  A. C., Yıldırım, Ö., Topu, F. B. , & Göktaş Y. (2015). Öğrenme Teorileri Üzerine İnşa Edilen Web 2.0 Uygulamalarının İncelenmesi. Bilişim Teknolojileri Dergisi. 8(2), 9-18. http://www.btd.gazi.edu.tr/article/view/5000078059/pdf_11
 24. Topuz, A. C. & Göktaş, Y. (2015). Türk eğitim sisteminde teknolojinin daha etkin kullanımı için yapılan projeler: 1984-2013 dönemi. Bilişim Teknolojileri Dergisi. 8(2), 45-55. http://www.btd.gazi.edu.tr/article/view/5000093997/pdf_14
 25. Reisoglu, I., Çoban, M., Yilmaz, R. M., Topu, F. B., Karakus, T., & Goktas, Y. (2015). Üç boyutlu sanal dünyalardaki tasarım öğelerinin motivasyon boyutları açısından incelenmesi [An examination of 3D virtual worlds, design issues, and motivational theory]. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(3), 257-272, http://www.pegegog.net/index.php/pegegog/article/view/342
 26. Turan, Z., & Goktas, Y. (2015). Yükseköğretimde yeni bir yaklaşım: Öğrencilerin ters yüz sınıf yöntemine ilikin görüşleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 5(2), 156-164. http://higheredu-sci.beun.edu.tr/pdf/pdf_HIG_1670.pdf
 27. Özcan, K.V., Göksu, İ., Küçük,S., & Göktaş, Y. (2015). Tendencies of medical education researches in Turkey: Content analysis of 2000-2014 period [Türkiye’de tıp eğitimi araştırmalarındaki eğilimler-2000-2014 döneminin içerik analizi]. Marmara Medical Journal.28: 142-150. http://e-dergi.marmara.edu.tr/marumj/article/view/5000154901/5000140074
 28. Küçük, S., Kapakin, S., & Göktaş, Y. (2015). Tıp eğitimi çoklu ortam uygulamalarında yeni bir bakış açısı: Artırılmış gerçeklik [A new perspective to multimedia applications in medical education: Augmented reality]. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 24(6), 209-215.http://www.ttb.org.tr/STED/images/files/dergi/2015/6.pdf
 29. Küçük, S., Kapakin, S., & Göktaş, Y. (2015). Tıp fakültesi öğrencilerinin mobil artırılmış gerçeklikle anatomi öğrenimine yönelik görüşleri [Medical faculty students’ views on anatomy learning via mobile augmented reality technology].Yükseköğretim ve Bilim. 5(3), 316-323. http://higheredu-sci.beun.edu.tr/pdf/pdf_HIG_1685.pdf
 30. Baydaş, O., & Göktaş, Y. (2016). Öğretmen adaylarının gelecekteki derslerinde BT kullanma niyetleri ve niyetlerini gerçekleştirebilmelerini etkileyen faktörler [The factors affecting preservice teachers’ ICT usage intentions and their intention to perform]. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 12(1): 145-162. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mersinefd/article/view/5000120852/5000163761
 31. Koçak, Ö., Demirel, T., Yılmaz, T. K., & Göktaş. Y. (2016). Sanal dünyalarda kullanılan öğretim stratejileri, yöntemleri ve teknikleri. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi. 3(2), 40-51. http://www.egejfas.org/download/article-file/226358
 32. Çoban, M., Yılmaz, R., Karakuş, T., & Göktaş, Y. (2016). Üç boyutlu oyunların eğitimde kullanılması. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 11(1), 172-187. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/befdergi/article/view/5000194461
 33. Çoban, M., Sözbilir, M., & Göktaş, Y. (2017). Deprem deneyimi yaşamış kişilerin deprem öncesi hazırlık algılarının belirlenmesi. Doğu Coğrafya Dergisi, 37(22), 113-134. Doi. 10.17295ataunidcd.281721http://dergipark.gov.tr/download/article-file/263437
 34. Yıldırım, Ö., Baydaş, Ö., & Göktaş, Y. (2017). E-kitap ve tabletlerin liselerde kullanımına yönelik öğretmen görüşleri [Teachers’ views on the use of e-book and tablet in high schools]. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (3), 165-179. DOI: 10.17556/erziefd.346428 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/384870
 35. Çevik, G., Yılmaz, R. M., Göktaş, Y., & Gülcü, A. (2017). Okul Öncesi Dönemde Artırılmış Gerçeklikle İngilizce Kelime Öğrenme [Learning English Word with Augmented Reality for preschool education]. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 6(2), 50-57.http://dergipark.gov.tr/download/article-file/347160
 36. Topu, F. B., Reisoglu, I., Karakus, T., Ozturk, M. E. & & Goktas, Y. (2018). From clouds of gas and dust to virtual learning environment [Gaz ve toz bulutundan 3B Sanal öğrenme ortamına]. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(2),171-191. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/506982
 37. Koçak, Ö., Yılmaz, T. K., & Göktaş. Y. (2018). Bir Öğrenme Ortamı Olarak SAnal Dünyaların Tasarımında Karşılaşılan Pedagojik Zorluklar, Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8 (2). 90-107 Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/506975