Eğitim Teknolojisi Araştırmalarında Araştırma Problemlerinin Belirlenmesini Etkileyen Unsurlar

Bahçekapılı, E., Bahçekapılı, T., Fiş-Erümit, S., Göktaş, Y., & Sözbilir, M. (2013). Eğitim teknolojisi araştırmalarında problemlerin belirlenme süreci [The factors affecting research problems definition in educational technology research]. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(4), 2317-2335. http://www.edam.com.tr/kuyeb/pdf/tr/0f26231704b7339c975027b31bd9adf4lirtr.pdf

Eğitim Teknolojisi Araştırmalarında Araştırma Problemlerinin Belirlenmesini Etkileyen Unsurlar

Bilimsel araştırmalara konu olan problemler belirli bir sürecin ardından oluşturulmaktadır. Konunun belirlenmesiyle başlayan bu süreç, çeşitli aşamaların ardından özel bir araştırma sorusuna veya hipotezine dönüşmektedir. Bu çalışmada, eğitim teknolojisi alanındaki araştırmacıların araştırma problemlerini belirleme süreçlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, araştırmacıların araştırma problemlerini belirlerken hangi öğelerden faydalandıkları, nelerden etkilendikleri ve araştırma problemlerini nasıl sınırlandırdıkları incelenmiştir. Çalışma, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması olarak yürütülmüş ve veriler eğitim teknolojisi alanında çalışan araştırmacılarla gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu üç farklı üniversitede doktora yapmakta ve doktorasını bitirmiş olan toplamda on akademisyen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgular, araştırma problemlerini belirleme sürecine yönelik “Kaynaklar, Etkenler ve Problemi Sınırlandırma” olmak üzere üç ana tema altında sunulmuştur. Sonuç olarak her üç temaya ilişkin ortak faktörler; alan yazın, bireysel faktörler ve akademik paylaşım olarak belirlenmiştir. Ayrıca çalışılacak olan konunun içeriğinin hem problemin sınırlandırılmasında, hem de problemin oluşturulmasında etkili olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda elde edilen sonuçların, eğitim teknolojisi alanında çalışan araştırmacılara yol göstereceği düşünülmektedir.

Leave a Comment