Makaleler

Uluslararası hakemli dergilerde (SSCI-SCI) yayımlanan makaleler:

Türkiye’de eğitim teknolojileri araştırmalarındaki eğilimler: 2000-2009 dönemi makalelerinin içerik analizi

Goktas, Y., Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, Ö., Yıldırım, G., & Reisoğlu, İ. (2012). Türkiye’de eğitim teknolojileri araştırmalarındaki eğilimler: 2000-2009 dönemi makalelerinin içerik analizi [Educational technology research trends in Turkey: A content analysis of the 2000-2009 decade]. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(1),177-199.

Türkiye’de eğitim teknolojileri araştırmalarındaki eğilimler: 2000-2009 dönemi makalelerinin içerik analizi

Bu çalışmanın amacı; SSCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan Türkiye adresli eğitim teknolojileri araştırmalarının; yöntemsel boyutlarını incelemek ve genel eğilimlerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla, 2010 yılı SSCI kapsamındaki 32 uluslararası dergide 2000-2009 yılları arasında eğitim teknolojileri alanında yayınlanmış Türkiye adresli 460 makale, içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Eğitim teknolojileri yayın sınıflama formu kullanılarak toplanan veriler, betimsel istatistikî yöntemlerle analiz edilmiştir. Sonuçlara göre makalelerde en çok öğretim ortamları ve teknoloji konusu araştırılmıştır. Araştırmalarda nicel yöntemlere, araştırma deseni olarak da taramalara daha çok yer verilmiştir. Veri toplama aracı olarak anket, örneklem seçiminde amaca uygun örneklem seçim şekli, veri analiz yöntemi olarak da betimsel analizler daha çok tercih edilmiştir. Elde edilen sonuçların gelecek çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.

Türkiye’deki eğitim araştırmalarında eğilimler: Bir içerik analizi.

Goktas, Y., Yeşildağ, F., Varışoğlu, B., Akçay, A., Bayrak, N., Baran, M., Sözbilir, M. (2012). Türkiye’deki eğitim araştırmalarında eğilimler: Bir içerik analizi [Trends in educational research in Turkey

Türkiye’deki eğitim araştırmalarında eğilimler: Bir içerik analizi.

Bu araştırma, SSCI ve ULAKBİM veri tabanları tarafından dizinlenen Türkiye’deki eğitim dergilerinde 2005-2009 yıllarında yayımlanan eğitim araştırmalarının türleri, yöntemleri, konu alanları, araştırmalarda kullanılan veri toplama araçları, veri analiz yöntemleri ve örneklem özellikleri açılarından eğilimlerinin hangi yönde olduğunu tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen 2115 makale Eğitim Bilimleri Yayın Sınıflama Formu (EBYSF) kullanılarak içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma bulgularına ilişkin sayısal değerler yüzde ve frekans tabloları ve grafiklerle sunulmuştur. Araştırma bulgularına göre makale türü açısından betimsel çalışmaların sıklıkla tercih edildiği; eğitim teknolojileri, fen bilimleri eğitimi, PDR ve matematik eğitiminin en çok yayın yapılan konu alanları olduğu tespit edilmiştir. Çalışmalarda en çok nicel araştırma yöntemleri kullanılırken, veri toplama aracı olarak anket ve ilgi, tutum, yetenek, kişilik testlerinin sıklıkla kullanılan araçlar olduğu; veri analiz yöntemleri arasında da betimsel veri analizinin çok kullanıldığı belirlenmiştir. Örneklem grubu olarak lisans düzeyindeki öğrencilerin ve öğretmenlerin, örneklem büyüklüğü olarak 31-100 ile 101-300 kişi arasında değişen grupların; örnekleme tekniği olarak da kolay ulaşılabilir örnekleme tekniğinin çok kullanıldığı belirlenmiştir. Aynı zamanda elde edilen sonuçlar veri tabanları (SSCI ve ULAKBİM) açısından da karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar sonucunda her iki veritabanındaki yayınlar arasında incelenen özellikler açısından önemli farkların görülmediği saptanmıştır.

Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Üstlendikleri Roller ve Onlardan Beklentiler

. Topu, F. B. & Goktas, Y. (2012). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin üstlendikleri roller ve onlardan beklentiler [ICT teachers’ assigned roles and expectations from them]. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(1), 461-478.

Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Üstlendikleri Roller ve Onlardan Beklentiler

Bu çalışmayla; Bilişim Teknolojileri (BT) öğretmenlerinin görevlerinin daha iyi anlaşılması, okul yöneticileri ve diğer branş öğretmenlerinin BT öğretmenlerinin görev alanlarına ilişkin algılarının ortaya çıkarılması ve BT öğretmenlerinin lisans döneminde aldıkları eğitimle onlara yüklenen roller (görev ve sorumluluklar) arasındaki benzerlik ve farklılıkların saptanması amaçlanmıştır. Çalışma, nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bir durum çalışmasıdır. Araştırma üç aşamada gerçekleştirilmiştir. İlkinde araştırmanın ön çalışması olarak 2 BÖTE Bölümü öğretim üyesi ve 6 BT öğretmeninin katıldığı odak grup görüşmesi, ikinci aşamasında 1 okul yöneticisi ve 2 farklı branş öğretmeniyle pilot görüşme, üçüncü aşamasında ise ilköğretim okullarında görev yapan 10’u okul yöneticisi, 11’i BT öğretmeni ve 12’si farklı branşlardan öğretmenler olmak üzere toplam 33 kişiyle yüz yüze görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırma bulguları, BT öğretmenlerinin okullarında MEB tarafından tanımlanan görev alanları dışında da birçok rol üstlendiklerini ortaya koymaktadır. Bunun temel sebebinin ise; BT öğretmenlerinin teknolojiyle ilgili her konudan anlayan birer uzman, teknik servis elemanı ve memur gibi görülmeleri olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan BT öğretmenlerinin aldıkları eğitimle üstlendikleri roller arasında farklılıklar olduğu ve BT öğretmenlerinin bile görev alanlarının ne olduğuna dair kesin ifadeler kullanamadıkları saptanmıştır.

Incorporating blogs and the seven principles of good practice into preservice ICTs courses: A case study.

Goktas, Y. (2009). Incorporating blogs and the seven principles of good practice into preservice ICTs courses: A case study. New Educational Review, 19(3), 29-44.

Incorporating blogs and the seven principles of good practice into preservice ICTs courses: A case study.

This study describes preservice teachers’ perceptions of and experiences in blog-supported information and communication technologies (ICTs) courses incorporating the seven principles of good practices (SPGP). Both quantitative and qualitative research approaches were used in data collection and analysis proc-esses. Findings revealed that preservice teachers believed blogs to be an effective instructional tool which is useful as a lever for SPGP.

Facilitating Technology-Enhanced Problem-based Learning (PBL) in the Middle School Classroom: An Examination of How and Why Teachers Adapt.

Ertmer, P., Glazewski. K. D., Jones, D., Ottenbreit-Leftwich, A., Goktas, Y., Collins, K., & Kocaman, A. (2009). Facilitating technology-enhanced problem-based learning (PBL) in the middle school classroom: An examination of how and why teachers adapt. Journal of Interactive Learning Research (JILR), 20(1), 35-54.

Facilitating Technology-Enhanced Problem-based Learning (PBL) in the Middle School Classroom: An Examination of How and Why Teachers Adapt.

Despite the challenges inherent in adopting problem-based learning (PBL) in the middle school classroom, successful PBL teachers are able to find suitable solutions. In this exploratory study we examined the perceptions and practices of five successful middle school PBL teachers regarding the specific difficulties encountered with PBL and the strategies they used to address them. Results suggest that while successful PBL teachers faced multiple challenges when implementing PBL, they created and adapted effective strategies to successfully mitigate the obstacles. Planning approaches included adapting previous units, using a backwards-planning process, and starting small. Implementation strategies included using a variety of grouping strategies and providing greater structure through mini-lessons, daily checks, and access to a list of relevant web resources. Assessment methods included using rubrics to outline project requirements and monitoring daily journals to assess progress. Teachers articulated that the use of these techniques enabled them to engage their students in interdisciplinary content and learning processes that met or exceeded required academic standards.

Main barriers and possible enablers of ICT integration into preservice teacher education programs.

Goktas, Y., Yildirim, S., & Yildirim, Z. (2009). Main barriers and possible enablers of ICT integration into preservice teacher education programs. Educational Technology & Society, 12(1), 193-204.

Main barriers and possible enablers of ICT integration into preservice teacher education programs.

The purpose of this study is to investigate the main barriers and possible enablers for integrating information and communication technologies (ICTs) in Turkey’s pre-service teacher education programs. The data were collected by means of questionnaires from 53 deans in schools of teacher education (STE), 111 teacher educators, and 1,330 prospective teachers, and additionally from interviews of six teacher educators and six prospective teachers. The findings indicate that the majority of the stakeholders believe that lack of in-service training, lack of appropriate software and materials, and lack of hardware are the main barriers for integrating ICTs in pre-service teacher education programs. There was also agreement on the possible enablers; “having technology plans” was the strategy most strongly agreed upon in that category. Based on these findings, we propose the use of several strategies that should enhance successful ICTs integration.

Investigation of K-12 teachers’ ICT competencies and the contributing factors in acquiring these competencies

Goktas, Y., Yildirim, Z., & Yildirim, S. (2009). Investigation of K-12 teachers’ ICT competencies and the contributing factors in acquiring these competencies. New Educational Review, 17(1), 276-294.

Investigation of K-12 teachers’ ICT competencies and the contributing factors in acquiring these competencies

This study investigates K-12 teachers’ ICT competence levels, the differences in teachers’ ICT competences based on their demographic characteristics, and factors that have an impact on their ICT competences. The data were collected from 1,429 K-12 teachers by means of a questionnaire. The findings of the study indicate that the majority of the participants do not perceive themselves as competent in basic and advanced ICT. Gender, prior preservice education ICT courses, and computer ownership are significantly related to the perceived ICT competences of K-12 teachers. Personal interest, possession of a home computer, and family and friends were rated as the most influential factors in acquiring ICT competences.

How instructional design experts use knowledge and experience to solve illstructured problems.

Ertmer, P. A., Stepich, D. A., York, C. S., Stickman, A., Wu, X., Zurek, S., & Goktas, Y. (2008). How instructional design experts use knowledge and experience to solve illstructured problems. Performance Improvement Quarterly, 21(1), 17–42.

How instructional design experts use knowledge and experience to solve illstructured problems.

This study examined how instructional design (ID) experts used their prior knowledge and previous experiences to solve an ill-structured instructional design problem. Seven experienced designers used a think-aloud procedure to articulate their problem-solving processes while reading a case narrative. Results, presented in the form of four assertions, showed that experts (1) narrowed the problem space by identifying key design challenges, (2) used an amalgam of knowledge and experience to interpret the problem situation, (3) incorporated a mental model of the ID process in their problem analyses, and (4) came to similar conclusions about how to respond to the situation, despite differences in their initial conceptualizations. Implications for educating novice instructional designers are discussed. (Contains 2 tables.)

A Review of ICT Related Courses in Pre-service Teacher Education Programs

Goktas, Y., Yildirim, Z., & Yildirim, S. (2008). A review of ICT related courses in preservice teacher education programs. Asia Pacific Education Review, 9(2), 168- 179.
A Review of ICT Related Courses in Pre-service Teacher Education Programs

This study investigated teacher educators’, prospective teachers’, and K-12 teachers’ opinions about the effectiveness of ICT related courses and the ways to improve the courses in Turkey’s pre-service teacher education programs. The researchers used both quantitative and qualitative research approaches within the data collection and analysis processes. The data were collected from 111 teacher educators, 1,330 prospective teachers, and 1,429 K-12 teachers through questionnaires; and from 6 teacher educators, 6 prospective teachers, and 6 K-12 teachers through interviews. Even though a majority of the participants felt that ICT related courses are effective, most participants recommended that these courses need to be redesigned to be more beneficial in practice.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim fakültelerindeki durumu: Dekanların görüşleri

Goktas, Y., Yildirim, Z., & Yildirim, S. (2008). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim fakültelerindeki durumu: Dekanların görüşleri [Status of ICT in schools of teacher education: Deans’ views.]. Education & Science, 33(149), 30-50.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim fakültelerindeki durumu: Dekanların görüşleri

Bu çalışmada, eğitim fakültelerindeki bilgi ve iletişim teknolojileriyle (BİT) ilgili kaynakları, bu kaynaklardan fakültelerde nasıl yararlanıldığını, bu konudaki hizmetiçi eğitimleri ve planlamaları, konuyla ilgili fakültelerin fiziksel ve insan gücü yeterliliğini, karşılaşılan önemli zorlukları ve bu zorlukların üstesinden nasıl gelinebileceğine ilişkin çözüm önerileriyle ilgili anket bulguları sunulmaktadır. Çalışmanın verileri Türkiye’deki öğrencisi olan 63 eğitim fakültesinin 51’inin dekanlarından anket aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen bulgular, fakülteler arasında farklar olmasına karşın, kaynakların genel anlamda yeterli olmadığını ortaya koymaktadır. Araştırma sonuçları, BİT’ten verimli bir şekilde yararlanmak için teknoloji planı, hizmetiçi eğitim ve konuyla ilgili kurumsal yapılanmalardan eğitim fakültelerinde yeterli düzeyde yararlanılmadığını göstermektedir.