Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Üstlendikleri Roller ve Onlardan Beklentiler

. Topu, F. B. & Goktas, Y. (2012). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin üstlendikleri roller ve onlardan beklentiler [ICT teachers’ assigned roles and expectations from them]. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(1), 461-478.

Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Üstlendikleri Roller ve Onlardan Beklentiler

Bu çalışmayla; Bilişim Teknolojileri (BT) öğretmenlerinin görevlerinin daha iyi anlaşılması, okul yöneticileri ve diğer branş öğretmenlerinin BT öğretmenlerinin görev alanlarına ilişkin algılarının ortaya çıkarılması ve BT öğretmenlerinin lisans döneminde aldıkları eğitimle onlara yüklenen roller (görev ve sorumluluklar) arasındaki benzerlik ve farklılıkların saptanması amaçlanmıştır. Çalışma, nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bir durum çalışmasıdır. Araştırma üç aşamada gerçekleştirilmiştir. İlkinde araştırmanın ön çalışması olarak 2 BÖTE Bölümü öğretim üyesi ve 6 BT öğretmeninin katıldığı odak grup görüşmesi, ikinci aşamasında 1 okul yöneticisi ve 2 farklı branş öğretmeniyle pilot görüşme, üçüncü aşamasında ise ilköğretim okullarında görev yapan 10’u okul yöneticisi, 11’i BT öğretmeni ve 12’si farklı branşlardan öğretmenler olmak üzere toplam 33 kişiyle yüz yüze görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırma bulguları, BT öğretmenlerinin okullarında MEB tarafından tanımlanan görev alanları dışında da birçok rol üstlendiklerini ortaya koymaktadır. Bunun temel sebebinin ise; BT öğretmenlerinin teknolojiyle ilgili her konudan anlayan birer uzman, teknik servis elemanı ve memur gibi görülmeleri olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan BT öğretmenlerinin aldıkları eğitimle üstlendikleri roller arasında farklılıklar olduğu ve BT öğretmenlerinin bile görev alanlarının ne olduğuna dair kesin ifadeler kullanamadıkları saptanmıştır.

Leave a Comment